– door Wilma van Wezenbeek –

We hebben ons nieuw strategieplan gepubliceerd, waarin wij onze missie en visie uiteenzetten. Een koers die we hebben uitgezet samen met onze medewerkers, en in afstemming met onze gebruikers. We vinden dat kennis vrijelijk moet stromen, en zijn ons ervan bewust dat de oorsprong van die kennis erkend moet worden en duurzame toegankelijkheid noodzakelijk is.

Een tijdje geleden was onze take-off “meer dan boeken”. Dat deden we om uit te leggen dat we ons met alle soorten van informatie bezig houden: beelden, filmpjes, data(sets), kaarten, databases en bijna alles digitaal. Dit is nog steeds zo, maar er is zelfs meer dan dat. We zijn ook verantwoordelijk voor het bestuursarchief en willen daar de digitale (substitutie) kant op, en sinds het New Media Centre onderdeel is geworden van de Library moet ook het online onderwijsmateriaal dat hier wordt geproduceerd, worden beheerd en toegankelijk worden gemaakt.

Zo is ons gebouw, dat wat we van oudsher de bibliotheek noemen “meer dan leren of lezen”. Al bij ons transformatietraject naar een Library Learning Centre, een aantal jaar geleden, hebben we hier samenwerken, ontmoeten en inspiratie gebracht. Inspiratie die je dus bijna niet meer door boeken krijgt aangeleverd. Daarom is Studium Generale ook een logisch onderdeel van de Library. We bieden een neutraal terrein voor debat en nemen zelf geen stelling. Nu ja behalve dan dat kennis vrijelijk moet stromen.

Dat laatste licht ik er wel uit. Open Access staat al lange tijd bijzonder hoog op onze agenda. Het belang van beschikbaarheid van de resultaten van onderzoek is extra onderstreept door het moreel appel dat onze staatsecretaris van OCW heeft gedaan op ons allen. We hebben binnen de UKB, het samenwerkingsverband van universiteitsbibliotheken en KB, hard gewerkt aan scenario-ontwikkelingen voor die overgang naar open access, als onderdeel van de komende licentie-onderhandelingen.

De scenario’s moeten schetsen hoe we samen met alle stakeholders kunnen overgaan van toll access naar open access. De afgelopen paar maanden vindt in Delft bij de faculty meetings van de rector telkens weer een andere goede discussie plaats over open access van publicaties en data. In die discussies komen onze andere pijlers, Research Support & Research Data Services, goed naar voren.

Wij ondersteunen onderzoekers of onderzoeksgroepen met het creëren van een veilige omgeving om onderzoeksdata te delen, helpen hen met het opstellen van datamanagementplannen, en zorgen dat deze data en hun publicaties goed gedeeld kunnen worden. Wij kennen het reilen en zeilen van de uitgevers en adviseren bijvoorbeeld onderzoekers bij het verkrijgen van een ISBN, het starten van een tijdschrift, en verlenen DOI’s ten behoeve van data zodat deze vindbaar en deelbaar zijn. Wij zien onszelf als trekker van de ondersteuning van de onderzoeker. Onze focus ligt in ieder geval hierop.

De afgelopen tijd is de Code of Ethics binnen de universiteit veel besproken. Onze groep Education Support levert daar een bijdrage aan. In alle opleidingen op verschillende momenten, geven wij het vak informatievaardigheden. We leren studenten, BSc, MSc en PhD, op een steeds rijkere manier hoe zij hun informatie moeten zoeken en verwerken, hoe zij met hun bronnen om moeten gaan en hoe zij hun eigen werk kunnen delen en publiceren. Het mag duidelijk zijn dat we al deze dingen in samenwerking doen, met ICT, O&S, Communicatie en Valorisatie.

Nationaal of internationaal zit ik zelf in enkele “verbanden”. Mijn eigen betrokkenheid ligt tegenwoordig voornamelijk bij innoveren in de Library, research data, open access publiceren en de Library Environment, dat wil zeggen de Library als plek. De TU Delft Library wordt gezien als voorbeeld, zeker in Nederland. Op veel plekken is er nu ook een Library Learning Centre, en houdt men zich bezig met het brede Research Support. Het is onze ambitie om deze voortrekkersrol te behouden.

Tenslotte sta ik even stil bij sociale innovatie of het nieuwe werken. Vaak gaat bij veranderingen in organisatie veel aandacht uit naar structuur en strategie, maar de manier waarop we de dingen doen is zeker zo belangrijk. In de afgelopen jaren hebben wij hard getrokken aan de “v’s” van het nieuwe werken: vrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbondenheid. We hebben medewerkers de keuze gegeven om “mobiel” te gaan werken, om elkaar zo meer te ontmoeten en na te denken hoe je dat het beste doet.

Het begrip “Living campus”, ooit een mindmap geschetst aan de keukentafel, is gaan leven en heeft FMVG als onderdeel in de campusvisie benoemd. Onze rol daarin is om de gebruiker zelf optimaal te betrekken bij het proces en om “inhoud” te geven aan populaire plekken, en de campus echt te laten leven. Met Sport&Cultuur, Science Centre en onder meer de Aula helpen we mee aan het programmeren van deze living campus.

Na een collegejaar waarin onze aandacht is uitgegaan naar het verliezen van de landelijke taak en de bezuinigingen waar we mee werden geconfronteerd, kijken we nu weer vooruit. Uit bovenstaande blijkt dat we op veel terreinen binnen de universiteit actief zijn. We hebben besloten om onze producten en diensten te bundelen in vier domeinen. Zo draait het bij het domein “Discovery & Delivery” om de zoek- en vindtocht van relevante resources. De essentie van ‘Data @ Work’ is het eenvoudig bruikbaar maken van waardevolle data. Vanuit het domein ‘Publication & Impact’ richten we ons op academische zichtbaarheid. Denk hierbij aan het faciliteren van het creëren en publiceren van wetenschappelijke output. Vanuit onze ‘Library Environment’, tot slot, bieden we een plek voor inspiratie en creatie. We gaan een mooie zomer tegemoet!