Tagarchief: open research data

Update Data Stewardship-project

door Alastair Dunning, a.c.dunning@tudelft.nl

Het Data Stewardship-project van de TU Delft loopt nu vijf maanden. We hebben de gelegenheid gehad om een conceptbeleidskader vast te stellen en een aantal gesprekken te voeren met onderzoekers op de hele campus.

Door contacten met faculteitssecretarissen hebben we kunnen constateren hoe de faculteiten met het beleidskader omgaan.

Enkele belangrijke bevindingen uit de gesprekken tot nu toe:

1. Er is brede steun voor het concept van Data Stewardship voor de ondersteuning van goed beheer van onderzoeksdata.

2. Het kost veel tijd om data te lokaliseren en te documenteren alvorens ze bij een archief te deponeren, en dit staat efficiënt delen van data vaak in de weg.

3. Er zijn grote verschillen tussen de acht faculteiten van de TU Delft wat betreft hun wens om op kortere of langere termijn nieuwe praktijken voor datamanagement in te voeren; sommige zien directe voordelen, andere hebben meer tijd nodig om de houding van de onderzoekers te peilen.

4. Verplichte training of andere vereisten worden vaak wantrouwig bekeken, al is er minder weerstand wanneer hiervoor een mandaat is van een financier.

5. Goede software is voor sommige onderzoeksgroepen even belangrijk als hun data. Voor andere groepen hebben tools om data tijdens een project te beheren meer prioriteit dan archivering op lange termijn.

6. Wanneer promovendi klaar zijn met hun promotietraject, vertrekken ze vaak zonder hun data of software vanaf hun laptop te exporteren.

7. Niet iedereen begrijpt de grotere context van de vereisten van de EU en het NWO voor datamanagementplannen.

Op grond van deze bevindingen is de volgende stap in het project het zoeken naar financiering voor de integratie van data stewards in alle faculteiten. De bedoeling is dat data stewards het proces van databeheer zullen faciliteren, dat ze data opschonen en documenteren en dat ze binnen de faculteiten voor diverse onderwerpen specifieke ondersteuning zullen bieden.

Hiervoor komen als eerste de faculteiten aan de beurt die al duidelijk geformuleerde vereisten hebben, te weten Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI), Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) en Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (LR).

De stewards zullen een expertisenetwerk voor de hele universiteit vormen, dat wordt gecoördineerd door het 4TU.Centre for Research Data. Op die manier kan kennis worden gedeeld en potentiële synergie worden aangeboord.

Open Access Symposium – Generation Open

Door Just de Leeuwe

Van 20 tot en met 26 oktober was het voor de 8e maal wereldwijd Open Access Week. Daarom organiseerden we op donderdag 23 oktober een Open Access symposium in de TU Delft Library.

Ruim 40 gasten waren afgekomen op  line-up van sprekers  die dit jaar volledig afkomstig waren uit de TU Delft. Uit eigen ervaring vertelden researchers en Librarymedewerkers van de afdeling research support over hun bevindingen met Open Access. Dagvoorzitter Caspar Chorus deed de aftrap in de rol als editor bij het Open Access Journal (EJTIR). De inleidende tekst ‘Why not open access?’  zette meteen de toon.

In 2014, no-one would invent ‘closed access’ publishing or data’ was een andere treffende samenvatting van het huidige krachtenveld rondom wetenschappelijk uitgeven. Ondergetekende deed hierna verslag van Open Access en de belangen van de verschillende stakeholders.  De rol van de bibliotheek verlegt zich naar het efficiënt managen van de publicatiekosten van de universiteit  en de kwaliteitsbewaking van Open Access. Joe Allen Pascoe, promovendus bij L&R, maakte op treffende wijze het belang van Open Data duidelijk voor zijn eigen onderzoek en benadrukte het belang van internationale samenwerking. Nima Tolou, editor bij Mechanical Sciences, bracht naar voren dat het stichten van een Open Access tijdschrift een aantal jaren geleden uitstekend bevallen was. Na een korte tijd is de Impact Factor van zijn journal reeds 1.7. en is er veel waardering voor initiatief uit zijn research community. Net als bij EJTIR is een solide en duurzaam business model een van de punten om verder aan te werken.

Na de koffiepauze werd er via Skype verbinding gelegd met Indonesië waar Pauline van Roosmalen, tot voor kort verbonden aan de Faculteit Bouwkunde, haar platform rondom Colonial Architecture op inspirerende manier over het voetlicht bracht. Open access, samenwerking met internationale partners  en auteursrechten waren belangrijke pijlers van haar verhaal. Paul Suijker van de Library sloot hier naadloos op aan door dieper in te gaan op het relatiemodel in deze repository, die allerlei soorten van informatie als architecten, gebouwen, locaties en opleidingcentra , publicaties met elkaar verbindt. Het symposium werd afgesloten met een presentatie van Frank van der Hoeven, director of research bij de Fac. Bouwkunde die op geïnspireerde manier liet zien dat het zelf uitgeven met OJS en OMS betaalbare en kwalitatief hoogwaardige publicaties oplevert.

De presentaties van het Open Access Symposium vind je terug in de Repository.

Just de Leeuwe

Van links naar rechts: N. Tolou, C. Chorus en F. van der Hoeven

Presentatie F. van der Hoeven