Categorie archief: Research Data

Update Data Stewardship-project

door Alastair Dunning, a.c.dunning@tudelft.nl

Het Data Stewardship-project van de TU Delft loopt nu vijf maanden. We hebben de gelegenheid gehad om een conceptbeleidskader vast te stellen en een aantal gesprekken te voeren met onderzoekers op de hele campus.

Door contacten met faculteitssecretarissen hebben we kunnen constateren hoe de faculteiten met het beleidskader omgaan.

Enkele belangrijke bevindingen uit de gesprekken tot nu toe:

1. Er is brede steun voor het concept van Data Stewardship voor de ondersteuning van goed beheer van onderzoeksdata.

2. Het kost veel tijd om data te lokaliseren en te documenteren alvorens ze bij een archief te deponeren, en dit staat efficiënt delen van data vaak in de weg.

3. Er zijn grote verschillen tussen de acht faculteiten van de TU Delft wat betreft hun wens om op kortere of langere termijn nieuwe praktijken voor datamanagement in te voeren; sommige zien directe voordelen, andere hebben meer tijd nodig om de houding van de onderzoekers te peilen.

4. Verplichte training of andere vereisten worden vaak wantrouwig bekeken, al is er minder weerstand wanneer hiervoor een mandaat is van een financier.

5. Goede software is voor sommige onderzoeksgroepen even belangrijk als hun data. Voor andere groepen hebben tools om data tijdens een project te beheren meer prioriteit dan archivering op lange termijn.

6. Wanneer promovendi klaar zijn met hun promotietraject, vertrekken ze vaak zonder hun data of software vanaf hun laptop te exporteren.

7. Niet iedereen begrijpt de grotere context van de vereisten van de EU en het NWO voor datamanagementplannen.

Op grond van deze bevindingen is de volgende stap in het project het zoeken naar financiering voor de integratie van data stewards in alle faculteiten. De bedoeling is dat data stewards het proces van databeheer zullen faciliteren, dat ze data opschonen en documenteren en dat ze binnen de faculteiten voor diverse onderwerpen specifieke ondersteuning zullen bieden.

Hiervoor komen als eerste de faculteiten aan de beurt die al duidelijk geformuleerde vereisten hebben, te weten Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI), Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) en Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (LR).

De stewards zullen een expertisenetwerk voor de hele universiteit vormen, dat wordt gecoördineerd door het 4TU.Centre for Research Data. Op die manier kan kennis worden gedeeld en potentiële synergie worden aangeboord.

Delen met velen – gegevensbeheer bij de TU Delft

door Alastair Dunning, a.c.dunning@tudelft.nl

In het kielzog van de Open Access-beweging voor wetenschappelijke artikelen zien we de beweging die pleit voor toegankelijkheid van de wetenschappelijke gegevens zelf, dus de gegevens die de basis vormen voor het wetenschappelijk debat.

Neem bijvoorbeeld een van de projecten die momenteel door de faculteit Bouwkunde worden uitgevoerd. In het project ‘Rhythm of data_stewardshipthe Campus’, geleid door universitair docent Stefan van der Spek, wordt een enorme dataset gemaakt van het gebruik van wifi door medewerkers en studenten op de hele campus van de TU Delft.

Uit een dergelijke rijke dataset kunnen onderzoekers, studenten, maar ook andere geïnteresseerden, informatie halen over hoe docenten, studenten, promovendi en ondersteunend personeel de wifi van de universiteit gebruiken.

Er kunnen allerhande vragen worden gesteld over bijvoorbeeld de interactie tussen personen in verschillende soorten groepen en over verandering van houding en gedrag op bepaalde plaatsen en bepaalde tijdstippen.

Vanuit het Research Data Services-team van de Library is er grote belangstelling voor wat er gebeurt met de verzamelde gegevens. Een dergelijke catalogus van digitaal gedrag is niet alleen interessant voor de collega’s en studenten van Stefan, maar ook voor vele anderen over de hele wereld die de gegevens willen hergebruiken.

Maar voordat dergelijke onderzoeksgegevens kunnen worden hergebruikt, moeten er een aantal vragen worden beantwoord. Hoe worden ze gedocumenteerd? Hoe worden ze geanonimiseerd? Hoe worden ze gearchiveerd? Hoe worden ze geciteerd? Dit zijn vragen die betrekking hebben op Data Stewardship.

Bij de TU Delft Library is het Research Data Services-team onlangs begonnen met het Data Stewardship-project. De bedoeling is om een weloverwogen werkpraktijk en beleid te initiëren met betrekking tot beheer van onderzoeksgegevens voor alle faculteiten van de TU Delft, zodat men bij elk project kan garanderen dat gegevens goed worden beheerd.

Vier hoofdwaarden liggen hieraan ten grondslag:

  1. Veilige opslag en bescherming van intellectueel kapitaal van wetenschappers
  2. Best practices om ervoor te zorgen dat wetenschappelijke beweringen op lange termijn repliceerbaar zijn
  3. Betere zichtbaarheid van het werk van wetenschappers en betere citatiecijfers
  4. Betere praktijken om tegemoet te komen aan de eisen van financiers, uitgevers en andere partijen met betrekking tot onderzoeksgegevens

De implementatie van deze waarden vormde de basis voor een conceptbeleidskader (https://drive.google.com/open?id=0BxR5kUQ2pArDX1gtQXJNaFRQdTQ). Dit wordt in de zomer op faculteitsniveau besproken. Op basis van de input wordt het beleid en de praktijk aangepast voor de hele universiteit, bijvoorbeeld wat betreft de behoefte aan training in gegevensbeheer voor promovendi. We zullen in deze blog over de voortgang van het project blijven berichten.